Transparentnost kao alat za izgradnju povjerenja

Ako krenemo od mudrosti koju je izrekao Dalai Lama da “Nedostatak transparentnosti rezultira nepovjerenjem i dubokim osjećajem nesigurnosti”, onda možemo zaključiti da bi se povjerenje moglo uspješno izgraditi kroz prihvatanje, poštivanje i zagovaranje za veću transparentnost u svim sektorima, javnom, poslovnom i civilnom sektoru. Tako bi organizacije civilnog društva u BiH mogle zadobiti veće povjerenje građana i drugih sektora sa jačanjem internih praksi transparentnog i odgovornog poslovanja.  Što je organizacija transparentnija, to će javnost, donatori i druge interesne grupe, smatrati organizaciju vjerodostojnijom. Time, udruženja i fondacije, pokazuju spremnost da ključne podatke o svojoj organizaciji učine javno dostupnim. 

Takva praksa će pomoći i samim udruženjima i fondacijama da svoj rad koji je od javnog interesa za cijelo društvo približe svojim partnerima i donatorima i da tako: 
· Povećaju kredibilitet organizacije;

· Povećaju zainteresiranosti za svoj rad;
· Ostvare veći uticaj u zajednici;
· Jačaju svoju organizaciju dugoročno. 

Prema tome, transparentnost treba posmatrati kao odličan alat za organizacije civilnog društva da ojačaju svoj položaj u društvu, ali i položaj civilnog sektora u cjelini. Globalni standardi odgovornosti za OCD Globalni standardi za odgovornost OCD su veoma praktičan okvir koji se lako prilagođava različitim kulturnim, geografskim i organizacionim potrebama. 

Ovaj dokument su razvile organizacije iz cijelog sveta i on opisuje 12 standarda koje neprofitne organizacije treba da ispunjavaju da bi se smatrale odgovornim. Kroz jednostavno opisane interne prakse, organizacije mogu da teže ka definisanim standardima, a mogu ih koristiti i vlade i donatori da kreiraju odgovarajuće politike finansiranja organizacija, kao i sve zainteresovane strane koje ih pozivaju na odgovornost. 

Ova internet stranica pokrenuta je zahvaljujući podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Za sadržaj stranice isključivo je odgovoran njen uređivač i ona ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Copyright © 2023 all rights reserved
Fondacija tuzlanske zajednice Pozorišna 13, 75000 Tuzla · Tel: 035 362 830/831 · Email: standardi-to@fondacijatz.org